Articles publicats a la revista Ausa

 

APROXIMACIÓ A LA IMMIGRACIÓ AFRICANA A CATALUNYA


Article publicat l'any 2007 a la Revista AUSA · Volum XXIII · Número 159 pàgines 203-212

Autor: Papa Sow
Membre del GRM (Grup de Recerca sobre Migracions)
Membre-fundador de GERÀFRICA (Grup d’Estudis i de Recerca sobre Àfrica)

Aproximació a la immigració africana a Catalunya 
Partint d’una referència a les primeres onades migratòries protagonitzades per diversos grups de persones procedents fonamentalment de Gàmbia i Senegal, l’article repassa les claus del procés que ha fet que Catalunya esdevingués, per a molts subsaharians de nacionalitats diverses, l’etapa final d’un trajecte que en molts casos tenia com a objectiu inicial l’Europa del nord.
Paraules clau: subsaharià, reemigració, sedentarisme, mobilitat.


An approach to African immigration in Catalonia
Starting off from a reference to the first migratory movements featuring groups of people mainly from Gambia and Senegal, the article covers the process that has made Catalonia become, for many sub-Saharan people of diverse nationalities, the final stage of a journey that in many cases had northern Europe as the initial objective.
Paraules clau: sub-Saharan, re-immigration, sedentary lifestyle, mobility.


Immigrants subsaharians a Vic - Fotografia Sergi CàmaraImmigrants subsaharians a Vic. Fotografia Sergi Càmara

https://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/85184/110181

 

 

CINQUANTA ANYS DE CULTURA I CIÈNCIA DES D’UNA PERSPECTIVA BIBLIOMÈTRICA. ANÀLISI ESTADÍSTICA DE LA REVISTA AUSA (1952-2001)


Article publicat l'any 2002 a la Revista AUSA · Volum XX · Número 150 pàgines 535-579

Autor: Rafel Ginebra i Molins

Cinquanta anys de cultura i ciència des d'una prespectiva bibliomètrica, Anàlisi estadística de la Revista Ausa (1952-2001)
Després de cinquanta anys, com es pot quantificar què ha significat i què ha aportat Ausa a la cultura i la societat osonenca? En aquest article l’objecte d’estudi és la mateixa revista. Quants articles s’han publicat? Com han evolucionat? Què s’hi ha tractat? Quants autors hi han col·laborat? Qui hi ha fet més aportacions? En quines llengües s’hi ha publicat? Com es va fer la transició del castellà al català?… L’article analitza des d’una perspectiva bibliomètrica els cinquanta anys de la revista.

After fifty years, how can one quantify the significance and the contribution to the culture and society of Osona of the periodical ‘Ausa’? This article focuses on the magazine itself. How many articles have been published? How has ‘Ausa’ evolved? What subjects has it dealt with? How many authors have made contributions? Who has written most? In what languages has the magazine been published? How did the transition from Castilian to Catalan take place? This article offers a bibliometric vision of the fifty-year history of the periodical.

https://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/16473/16313

 

 

EL NITRAT DE LES FONTS DEL LLUÇANÈS: EFECTES SOBRE LES COMUNITATS DE BRIÒFITS (MOLSES I HEPÀTIQUES)


Article publicat l'any 2017 a la Revista AUSA · Volum XXVIII · Número 180 pàgines 513-532

Autors: Ferran Sayol / Jordi Corbera / Catherine Preece / Marc Vilella Loles Asensio / Miquel Jover / Guillem Bagaria Xavier Domene / Marcos Fernàndez-Martínez

El nitrat de les fonts del Lluçanès: efectes sobre les comunitats de briòfits (molses i hepàtiques)
Les fonts alberguen complexes comunitats d’éssers vius que busquen aigua constant. Tanmateix, l’excés de nitrat dels aqüífers subjacents podria afectar la riquesa d’espècies presents, sobretot les sensibles a la contaminació com els briòfits (molses i hepàtiques). En aquest estudi, analitzem l’aigua i els briòfits presents a 93 fonts del Lluçanès. Tot i que trobem que algunes poques espècies poden resistir un relatiu excés de nitrat, la majoria no el toleren, de manera que la riquesa d’espècies decreix en les fonts més contaminades, cosa que evidencia un efecte advers de la contaminació de les fonts sobre la biodiversitat de briòfits.
Paraules clau: Fonts, biodiversitat, briòfits, nitrats.

Nitrate in natural springs in Lluçanès region: effects on the communities of bryophytes (mosses and liverworts)
Semi-natural springs contain complex communities of living organisms that look for constant water supplies. However, an excess of nitrate in the underlying aquifers could affect species richness, especially of those groups that are sensitive to pollution such as bryophytes (mosses and liverworts). In this study, we analyse water characteristics and presence of bryophytes in 93 natural springs in Lluçanès region. We find that although a few species can cope with a relative nitrate excess, most of them do not tolerate it, meaning that species richness decreases in the most polluted sources, showing an adverse effect of water pollution on the biodiversity of bryophytes.
Keywords: Springs, biodiversity, bryophytes, nitrate.


https://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/342317

Histograma concentració nitrats
 

ALGUNES REFLEXIONS SOBRE BIBLIOTEQUES: ELS DARRERS I ELS PROPERS ANYS

Article publicat l'any 2002 a la Revista AUSA · Volum XX · Número 148-149 pàgines 355-367

Autor: Lluís Anglada i de Ferrer

Algunes reflexions sobre biblioteques els darrers i els propers anys
Fa cinquanta anys, les biblioteques eren el que havia pogut quedar en peu després de la destrucció sistemàtica de l’obra cultural de la Mancomunitat i de la Generalitat republicana que va fer el règim de Franco. L’anàlisi del que eren llavors s’ha de fer remuntant-se a les intencions del pla de biblioteques de principis de segle. Per altra banda, per parlar del present i futur de les biblioteques s’ha d’analitzar si aquestes continuaran essent necessàries, quin paper tindran en una societat en canvi, i les actuacions a emprendre per tal que siguin eines efectives per la societat que les sufraga.

Fifty years ago, the libraries that existed were those that had survived the systematic destruction by the Franco regime of all the cultural works undertaken by the Mancommunitat and the Republican Generalitat. Any analysis of what was left must take as its starting point the intentions of the Library Plan produced at the beginning of the century. On the other hand, in order to understand the present and future of the libraries, it is necessary to assess whether they will continue to be necessary, what role they might have in a society undergoing constant change, and the actions required in order to ensure that they continue to be effective tools for the society that funds them
.

https://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/16460/16300


 

 

EVOLUCIÓ HISTÒRICA DE LA URBANITZACIÓ DE VIC

Article publicat l'any 1968 a la Revista AUSA · Volum VI · Número 60-61 pàgines 41-52

Autor: Eduard Junyent

https://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/38851/38719


 

 

LA FI D’UN CICLE? LA PARTICIPACIÓ ELECTORAL A OSONA, 2003-2004

Article publicat l'any 2004 a la Revista AUSA · Volum XXI · Número 154 pàgines 539-549

Autors: Enric Castellnou  (Vocal de la Universitat de Vic) Josep M. Reniu (Universitat de Barcelona)

La Fi d'un cicle? La participació electoral a Osona, 2003-2004
Les quatre convocatòries electorals que han tingut lloc en els anys 2003 i 2004 han comportat, de facto, pel que fa a la comarca d’Osona, la fi d’un cicle marcat pel domini del nacionalisme de Convergència i Unió. L’estudi analitza les dades d’aquestes quatre convocatòries i el seu context, i especialment les dades sobre participació electoral, per tal d’establir hipòtesis sobre quines són les dinàmiques que han donat lloc a aquesta variació.
Paraules clau: eleccions, partits polítics, participació electoral.

The end of a cycle? Participation in elections in Osona, 2003-2004
The four elections that were called in the years 2003 and 2004 represented, de facto, the end of a cycle marked by the dominance of the nationalism of the political party Convergència i Unió for the region Osona. The study analyses data from these four elections and their contexts, particularly data on voter participation, in order to arrive at hypotheses as to what the elements were that led to this change.
Keywords: elections, political parties, voter participation.

https://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/16533/16373

Comparativa participació eleccions Osona-Catalunya
 

EL CASTELL I PALAU DELS MONTCADA A VIC: NOVES APORTACIONS DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA DEL 2013

Article publicat l'any 2017 a la Revista AUSA · Volum XXVIII · Número 179 pàgines 91-106

Autora: Anna Gómez Bach (Universitat autònoma de Barcelona)

El Castell i Palau dels Montcada a Vic. Noves aportacions de la intervenció arqueològica del 2013.
El castell i palau dels Montcada de Vic forma part d’un dels conjunts arquitectònics més singulars de Catalunya. La seva construcció en una zona aturonada, i aprofitant les restes d’un temple romà, el van convertir en una sòlida edificació que va patir importants modificacions, com a castell, palau, casa del veguer i presó, des de l’edat mitjana fins a finals del segle xix. Les diverses intervencions arqueològiques realitzades al conjunt han aportat nova informació que permet ampliar les dades existents i endegar noves línies de recerca.
Paraules clau: Vic, castells, arqueologia medieval, història medieval.

The Montcada castle and palace in Vic: new findings from the archaeological intervention in 2013.
The Montcada castle and palace in Vic is among the most unusual architectural ensembles in Catalonia. Its construction on a hill and reuse of the remains of a Roman temple made it a solid fortification with important components including a castle, palace, the house of the local administrator (veguer) and a prison. These endured from the Middle Ages to the end of the 19th century. Archaeological fieldwork carried out on this site has provided new information expanding existing knowledge and suggesting new research.
Keywords: castles, medieval archeology, medieval history.

https://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/335976/426768

Plànol localització cales
 

RODA CIUTAT: EL NUCLI FORTIFICAT DE L’ESQUERDA SOBRE EL TER I EL SEU TERRITORI

Article publicat l'any 2017 a la Revista AUSA · Volum XXVIII · Número 179 pàgines 23-40

Autors: Imma Ollich, Montserrat de Rocafiguera, Albert Pratdesaba, Maria Ocaña, Oriol Amblàs, M. Àngels Pujol, David Serrat.
Universitat de Barcelona - GRAMP Fundació l’Esquerda - Museu Arqueològic de l’Esquerda 


Roda ciutat: El nucli fortificat de l'Esquerda sobre el Ter i el seu territori.
A l’inici de l’edat mitjana, visigots i carolingis van aprofitar la fortalesa de l’Esquerda per establir-hi Roda Ciutat, que va actuar de lloc central sobre d’altres punts fortificats al llarg del Ter. D’una banda, cal relacionar la importància del lloc amb el seu passat ibèric ausetà i el seu oppidum, i de l’altra, amb la situació estratègica en una península espadada sobre un meandre del riu. En aquest article s’aprofundeix en les estructures militars descobertes a les darreres campanyes d’excavació arqueològica, i la seva evolució al llarg de l’edat mitjana, fins a la destrucció de l’assentament el 1314.
Paraules clau: Visigots, carolingis, medieval, fortificacions, poliorcètica.

Roda civitas: the fortified nucleus of l’Esquerda on the river Ter and its territory.
In Visigothic and Carolingian times the fortress of l’Esquerda became known as Roda civitas, a central place among many fortified points along the River Ter. Its important position and relationship to the topography can be linked to its Iberian background when a great oppidum was built there, and by its strategic and defensive position on a steep peninsula over the river. This paper focuses on the military elements found recently on the site, and its evolution through the Middle Ages until the its destruction in 1314.
Keywords: Visigoth, carolingian, medieval, fortresses, poliorcetics.

https://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/335973/426765

L'Esquerda - Foto aèria
 

Direcció

Pare Xifré s/n 08500 Vic

Apartat de Correus 43

Comparteix el contingut

©Patronat d'Estudis Osonencs - Tots els drets reservats