Estatuts

ESTATUTS PATRONAT D’ESTUDIS OSONENCS
TÍTOL I.- PRINCIPIS
Article 1.- Denominació i àmbit d’actuació.
L’Associació es denomina PATRONAT D´ESTUDIS OSONENCS i té el seu àmbit d’actuació a la comarca d’Osona, principalment a Vic.
 
Article 2.- Naturalesa jurídica i llei aplicable.
L’Associació és una entitat jurídica que es regeix pel que disposa la Llei 4/2008 de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, modificada parcialment per la Llei 7/2012, de 15 de juny.
L’Associació té plena capacitat jurídica des de la seva constitució i ha de complir en tot moment, els requisits que estableix aquesta Llei..
 
Article 3.- Finalitats i activitats associatives.
3.1.- Finalitats associatives.
L’Associació té com a finalitats institucionals fomentar, propulsar, orientar i coordinar la investigació científica; conrear les arts i les lletres; protegir el patrimoni cultural, artístic i monumental de la comarca d’Osona i la promoció dels valors humanístics en general, amb preferència els de la comarca d’Osona i, especialment, de Vic
 
3.2.- Activitats associatives.
Per a la consecució dels fins fundacionals, la Junta Rectora determina en cada moment les activitats més adequades o convenients, que l’Associació porta a terme, tant directament com en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones.
En concret, a fi de dur a terme les finalitats anteriors, l’Associació desenvolupa les activitats de la forma següent:
a).- Directament mitjançant l’Associació, en instal·lacions pròpies o alienes.
b).- Creant, o cooperant en la creació d’altres entitats de naturalesa associativa, fundacional o societària.
c).- Participant o col·laborant en el desenvolupament de les activitats d‘altres entitats, organismes, institucions o persones de qualsevol tipus, físiques i jurídiques, que d’alguna manera puguin servir a les finalitats perseguides per l’Associació.
Les activitats relacionades amb les finalitats associatives s’han de dur a terme segons les normes que les regulen específicament, mitjançant l’obtenció, si escau, dels permisos o llicències pertinents.
 
Article 4.- Beneficiaris
Poden ser beneficiaris de l’Associació aquelles persones que estiguin dins del seu objecte i finalitat o qualssevol altres que la Junta Rectora determini amb caràcter discrecional, de forma que ningú pugui al·legar, ni individualment ni col·lectivament, davant l’Associació cap dret d’ús ni gaudir dels beneficis o ajudes que l’Associació confereixi, ni imposar la seva atribució a persones determinades.
L’elecció dels beneficiaris l’ha de dur a terme la Junta Rectora, d’acord amb criteris d’objectivitat, i basant-se en principis d’igualtat, imparcialitat i la no discriminació per raó de sexe, creences, raça o procedència social.
 
Article 5.- Durada i inici d’activitats.
L’Associació té durada indefinida i inicia les seves activitats el dia de la seva constitució.
 
Article 6.- Domicili.
L’Associació té la seva seu i el seu domicili a l’edifici del Temple Romà de Vic (Barcelona).
 
Article 7.- El logotip de L’Associació consisteix en una il·lustració del Temple Romà de Vic, acompanyada de la denominació de l’entitat.
 
 
TÍTOL II.- MEMBRES DEL PATRONAT
Article 8.- Capacitat.
Poden ser membres de l’Associació, les persones físiques i les persones jurídiques, privades i públiques.
Pel que fa a les persones físiques, hauran de tenir capacitat d’obrar o tenir almenys catorze anys i actuar amb l’assistència dels representants, si no estan emancipades.
Respecte a les persones jurídiques, cal que les normes per les quals es regeixen no els prohibeixin constituir i/o formar part d’associacions i que l’acord corresponent s’adopti per l’òrgan competent.

Article 9.- Tipus d’associats.
L’Associació es compon de tres tipus d’associats:
a).- Associats honoraris.
Ho són aquells que l’Assemblea General nomeni amb aquest caràcter, a proposta de la Junta Rectora, o a proposta d’un mínim d’un 5% del nombre total d’associats.
b).- Associats protectors.
Ho són aquells que contribueixen al sosteniment de L’Associació amb la quantitat mínima que acordi l’Assemblea General.
c).- Associats numeraris.
La resta, i tots aquells altres, que no siguin associats honoraris ni associats protectors.
Tot associat pot donar-se de baixa lliurement de l’associació.
 
TÍTOL III.- MITJANS ECONÒMICS
Article 10.- Mitjans econòmics.
L’Associació podrà comptar amb els mitjans econòmics següents:
i).- Les aportacions dels associats.
ii).- Subvencions, ajudes i tot tipus d’aportacions.
iii).- Els beneficis que s’obtenen de les seves publicacions.
iv).- Tots aquells altres que contribueixen a aconseguir els fins associatius i que estan permesos legalment.
Aquests recursos econòmics s’inverteixen en el compliment de les finalitats associatives, sense que es pugui perseguir un resultat lucratiu per als associats.
Les quotes o aportacions dels associats es fixen en l’Assemblea General a proposta de la Junta Rectora.
 
Article 11.- L’Associació té plena capacitat jurídica per poder adquirir, retenir i alienar tota classe de béns d’acord amb la legislació vigent i amb les prescripcions d’aquests Estatuts.
 
TÍTOL IV.- ÒRGANS DE GOVERN
Article 12.- Òrgans de govern.
L´ Assemblea General, la Junta Rectora I el Consell d’estudis regeixen i governen l’Associació.
 
Secció Primera.- De l’Assemblea General.
Article 13.- Dret d’assistència i sessions.
L’Assemblea General està formada per tots els socis de L’Associació (honoraris, protectors i numeraris). Cadascun té veu i un vot.
L’Assemblea pot reunir-se en sessions ordinàries i extraordinàries.
1).- Sessió Ordinària.
Es celebra cada any el dia que determini la Junta Rectora, dins del primer trimestre de l’any. En aquesta sessió es donen a conèixer i es sotmeten a aprovació:
-Comptes Anuals de l’exercici anterior.
-Pressupost per l’anualitat corrent.
-Gestió dels òrgans de govern.
A més, s’hi presenten els projectes en curs i previstos, i s’hi acorda, en el seu cas, la renovació, cessament I nomenament de càrrecs dels òrgans de govern.
2).- Sessió Extraordinària.
Es celebra per decisió de la Junta Rectora, el Consell d’Estudis o per petició del 5% del nombre total d’associats de l’entitat, com a mínim.
En aquest últim cas, la petició ha d’incloure les propostes i punts que cal sotmetre a votació, i la sessió s’ha de celebrar dins del termini de 30 dies des de la sol·licitud de celebració de sessió.
 
Article 14.- Convocatòria, constitució de l’Assemblea i presa d’acords.
Es pot convocar l’Assemblea per mitjà de carta adreçada als socis o per mitjà de notificacions telemàtiques, amb un mínim de 10 dies d’antelació a la seva celebració. En la convocatòria s’hi expressa el dia, l’hora, el lloc i l’ordre del dia de la sessió.
Les reunions de l’Assemblea General es celebren sempre a convocatòria única, qualsevol que sigui el nombre d’associats que hi concorri.
Actuen de president i secretari, aquells que ostentin aquests càrrecs en la Junta Rectora. En cas d’absència, els associats assistents en designen d’altres a l’inici de la sessió. El president dirigeix els debats, fa les proposicions d’acord i les sotmet a votació.
Els acords s’adopten per majoria simple dels associats assistents o vàlidament representats en la reunió, a excepció de la modificació d’Estatuts, per la qual cosa és necessària una majoria de dos terços dels assistents o vàlidament representats a la reunió. En cas d’empat, decideix el vot del president.
 
Article 15.- Matèries reservades a l’Assemblea.
Correspon a l’Assemblea General resoldre sobre les matèries següents:
a) Aprovar la gestió de l'òrgan de govern, els projectes, el pressupost i els comptes anuals.
b) Aprovar, nomenar, cessar, renovar i/o separar els membres de la Junta Rectora, a proposta d’aquesta o d’un 5% dels associats.
c) Aprovar el nomenament de directors de secció i del secretari d´estudis realitzat per la Junta Rectora.
d) Aprovar la creació o supressió de vocalies i seccions, a proposta de la Junta Rectora.
e) Modificar els Estatuts.
f) Acordar la forma i l’import de les contribucions per al finançament de l'associació o per al pagament de les despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de L’Associació a les quals fa referència l’article 323-2 de la Llei de referència.
g) Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació.
h) Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o confederacions.
i) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
j) Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.
k) Acordar o aprovar la baixa dels associats.
l) Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de govern.
 
Secció Segona.- De la Junta Rectora.
Article 16.- Membres de la Junta Rectora.
Els membres de la Junta Rectora han de ser associats, han de tenir capacitat per exercir llurs drets socials i han d’exercir llurs funcions amb la diligència d’un bon administrador, d’acord amb la llei i els estatuts, i servir el càrrec amb lleialtat a l’associació, actuant sempre en benefici de l’associació.

Article 17.- Composició de la Junta Rectora.
La Junta Rectora, a la qual correspon la representació i gestió económicoadministrativa i científica de l’Associació, està formada per un mínim d’11 i un màxim de 30 membres:
a).- President, secretari i tresorer:
- El president exerceix la representació del Patronat, en presideix tots els actes, convoca les reunions de la Junta Rectora, n’executa els seus acords i n’ordena els pagaments.
- El secretari coordina la gestió de l´entitat, en porta i en custodia la documentació, i en redacta les actes i els altres documents.
- El tresorer custodia els fons econòmics del Patronat, en gestiona els cobraments i els pagaments i en porta la comptabilitat.
b).- Vicepresident: N’ocupa el càrrec el degà del Consell d’Estudis.
Substitueix el president tantes vegades com calgui.
c).- Vocals per entitats:
-El director del Museu Episcopal.
-El director de la Biblioteca Episcopal.
-El president de l’Agrupació d’Amics dels Museus d’Osona.
-Un representant del Consell Comarcal d’Osona.
-Un representant de l’Ajuntament de Vic.
-Un representant de la Universitat de Vic.
d).- Vocals per elecció:
Els vocals per elecció desenvolupen aquelles activitats que, en l’àmbit de la vocalia per la qual hagin estat escollits, ajudin a dur a terme les finalitats de l’entitat.
Els vocals per elecció són:
- Vocal-Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC).
- Vocal-Relacions institucionals.
- Vocal-Patrimoni i Protecció de Monuments.
- Vocal-Assessor de Publicacions.
- Vocal-Exposicions.
- Vocal-Gestió Temple Romà.
La creació i supressió de vocalies correspon a l’Assemblea, a proposta de la Junta Rectora.
Les vocalies poden organitzar-se internament amb normativa pròpia aprovada prèviament per la Junta Rectora.
e).- Membres del Consell d’Estudis:
- Els directors de cadascuna de les seccions del Consell d’Estudis.
- El secretari d’estudis.
 
Article 18.- Durada i gratuïtat del càrrec.
Els càrrecs, a excepció dels vocals per entitats, es renoven cada quatre anys i cada dos anys se’n renova la meitat. La permanència en el mateix càrrec no pot excedir de vuit anys, però es pot tornar a ocupar el mateix càrrec un cop transcorregut un interval de quatre anys.
En cas de produir-se la vacant d’un càrrec de la Junta Rectora dins el període de quatre anys, es procedeix a l’elecció d’un substitut que esgoti el mandat fins a la següent reunió de l’Assemblea General o fins a l’elecció de nous càrrecs, d’acord amb aquests estatuts.
Els membres de la Junta Rectora exerceixen els seus càrrecs gratuïtament, si bé tenen dret a la bestreta i al reemborsament de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys produïts per raó d’aquest exercici.
 
Article 19.- Convocatòria i celebració de sessions de Junta Rectora.
La Junta Rectora ha de ser convocada un mínim de sis cops l’any.
A la sessió, hi ha d’acudir, per considerar-la formalment constituïda, almenys un terç dels seus membres.
Els acords es prenen per majoria simple dels assistents.
 
Secció Tercera.- Del Consell d’Estudis.
Article 20.- Funcions i Seccions.
Correspon al Consell d’Estudis la direcció de les activitats científiques i culturals de l’Associació, així com la direcció de les seves publicacions, podent-se valdre en tot moment de col·laboradors externs a L’Associació per portar a terme aquestes funcions.
El Consell d’Estudis està dividit en seccions, cadascuna de les quals està coordinada per un director que promou els treballs i estudis corresponents a la seva especialitat.
Actualment, les seccions constituïdes són: Ciències, Història i Sociologia de la Ciència, Música, Història, Arqueologia, Geografia, Patrimoni Natural, Art, Filosofia, Folklore, Llengua, Bibliografia i Literatura.
A proposta de la Junta Rectora, l’Assemblea General pot dissoldre, crear, refondre o desdoblar seccions.
Poden formar part de cadascuna de les seccions, aquells associats que així ho demanin i que siguin admesos pel mateix Consell d’Estudis.
 
Article 21.- Composició.
El Consell d’Estudis està format pel degà, els directors de les seccions i el secretari d’Estudis.
Els directors de les seccions els proposa i nomena la Junta Rectora i l’Assemblea General en ratifica el seu nomenament. Els directors de les seccions tenen com a funció la coordinació dels treballs corresponents a la secció que tinguin assignada cadascú d’ells.
El Degà és proposat, d’entre ells, pels directors de seccions, nomenat per la Junta Rectora i ratificat el seu nomenament per l’Assemblea General. El degà té com a funcions la coordinació de les activitats de les diferents seccions i la convocatòria i presidència de les sessions del Consell d’Estudis.
El secretari d’Estudis és proposat i nomenat per la Junta Rectora i l’Assemblea General en ratifica el nomenament. El secretari custodia l’arxiu i la biblioteca del Patronat, participa en la coordinació de les activitats científiques i culturals, gestiona les publicacions i té cura de la documentació relacionada amb el Consell d’Estudis.
Tots els membres del Consell d’Estudis es nomenen , així mateix, membres de la Junta Rectora per l’Assemblea General, de la forma prevista en l’article 16 d’aquests estatuts.
 
TÍTOL V.- REVISTA I PUBLICACIONS
Article 22.- La revista AUSA és la publicació periòdica oficial de L’Associació com a òrgan d’expressió de la seva activitat científica i cultural.
La Junta Rectora nomena el director i el consell de redacció de la revista d’entre els membres del Consell d’Estudis i dels associats.
 
Article 23.- Respecte a totes les altres publicacions de l’Associació, el Consell d’Estudis considera les possibilitats, les circumstàncies i la conveniència d’editar monografies o col·leccions bibliogràfiques, sota el patrocini i la responsabilitat de l’Associació, i d’acord amb la normativa que en cada cas s’assenyali.
L’acord corresponent l’adopta la Junta Rectora.
 
 
TÍTOL VI.- DRETS I DEURES DELS ASSOCIATS. RÈGIM DISCIPLINARI
Article 24.- Deures dels associats.
Els associats tenen els deures següents:
a).- Comprometre’s en les finalitats de L’Associació i participar en el seu assoliment.
b).- Contribuir a pagar les despeses de L’Associació amb el pagament de quotes i derrames i amb les altres aportacions econòmiques que s'estableixin i que s’aprovin d’acord amb aquests Estatuts.
L’ impagament no justificat de qualsevol d’aquestes partides per part de l’associat, pot comportar la baixa obligatòria del soci, si bé amb observança del procediment previ que s’estipula en l’article 26 d’aquests Estatuts.
c).- Respectar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de l’Associació.
d).- Complir les altres obligacions que estableixin els Estatuts.
 
Article 25.- Drets dels associats.
Els associats tindran els drets següents:
a).- Participar en l’activitat de l’Associació, en particular:
- Assistir a les assemblees generals, intervenir-hi i exercir-hi el dret de vot.
- Elegir els membres de l'òrgan de govern i ser elegibles, d’acord amb els
Estatuts, per formar-ne part.
-Impugnar els acords de l’Assemblea General i de l'òrgan de govern I proposar a L’assemblea l’exercici de l’acció de responsabilitat dels membres de l'òrgan de govern.
b).- Dret d’informació, en particular:
-Poder consultar els llibres de l’associació.
-Rebre informació de l’òrgan de govern, prèviament a la celebració de les assemblees generals, i verbalment durant les sessions.
-Obtenir un exemplar dels Estatuts vigents i dels reglaments interns, si n’existeixen.
c).- Rebre els serveis que L’Associació ofereixi en compliment de les seves finalitats o amb caràcter accessori, d’acord amb el que estableixen aquests Estatuts i segons el que acordin els òrgans competents.
 
Article 26.- Règim disciplinari.
L’incompliment dels deures socials per part dels associats pot comportar sancions, que seran acordades per la Junta Rectora.
Abans d’imposar la sanció, s’ha d’informar la persona afectada de les causes que la justifiquen i aquesta podrà oposar-s'hi i proposar la pràctica de proves en descàrrec seu.
Tota sanció ha de respectar els principis de proporcionalitat i motivació prèvia.
 
 
TÍTOL VII.- DISSOLUCIÓ
Article 27.- L’Associació pot dissoldre’s per acord de dos terços dels assistents a l’Assemblea General Extraordinària específicament convocada per a aquesta finalitat.
En aquest cas la Junta Rectora fa les funcions de liquidació i el romanent, així com tota la seva documentació, es lliura a l’entitat que decideixi l’Assemblea General, la qual ha de tenir finalitats similars, anàlogues o afins a les de l’Associació, i ha de tenir el seu àmbit d’actuació a la comarca d’Osona o a la ciutat de Vic

 

Adreça

Pare Xifré s/n 08500 Vic

Apartat de Correus 43

Comparteix el contingut

©Patronat d'Estudis Osonencs - Tots els drets reservats