Sol·licitud reserva Temple Romà

El Patronat d'Estudis Osonencs ofereix la possibilitat de cedir l'ús del Temple Romà.
És necessari fer la sol·licitud a la Junta Rectora omplint el formulari. 

Sol·licitud activitat al Temple Romà

UTILITZACIÓ DEL TEMPLE ROMÀ
El TEMPLE ROMÀ de Vic, declarat MONUMENT NACIONAL, és propietat del Patronat d’Estudis Osonencs que hi té la seva seu. Hi desenvolupa una  part de les seves finalitats institucionals (exposicions artístiques, conferències, concerts i altres actes culturals).

Per ser un lloc tan emblemàtic i una de les edificacions més significatives de la ciutat de Vic i de Catalunya, hi ha força demanda per fer-hi activitats i, estadísticament, consta que hi ha un molt elevat nombre de visitants. El Patronat d’Estudis Osonencs, fidel al seu compromís de cedir el Temple Romà per activitats culturals i cíviques, creu que és bo tenir com a pauta els següents requisits i observacions per a aquells que demanin la seva utilització.

OBSERVACIONS i REQUISITS
El caràcter històrico-arqueològic del monument, així com de les restes romàniques del Castell dels Montcada, exigeix una cura especial en la conservació de tot el conjunt. Aquest caràcter ha de ser tingut en compte a l’hora de fer-ne ús.
Qualsevol activitat que s’hi celebri cal que respecti les normes sobre la conservació i us del conjunt monumental. És absolutament prohibit tirar qualsevol cosa que pugui embrutar o perjudicar el temple i els seus entorns.
L’interior de la cel·la del Temple Romà, convenientment adaptat, es destina a sala d’actes i d’exposicions. Tots els actes i les exposicions que s’hi duen a terme han de ser aprovats prèviament per la Junta Rectora del Patronat.
La Junta Rectora pot cedir l’ús de la cel·la i del jardí del Temple Romà a corporacions, entitats i particulars  per a una determinada activitat, amb les condicions que cregui oportú d’establir. Les corporacions, les entitats i els particulars es comprometran:

a) Complir els punts d’aquestes normes que els afectin.
b) A fer constar la col·laboració del Patronat en la propaganda que facin de l’activitat corresponent.
c) A pagar la quantitat que estableixi la Junta Rectora per subvenir a les despeses ocasionades (vigilància, llum, neteja, etc.) Si l’activitat programada es fa en hores fora de  l’horari normal, cal preveure unes despeses  complementàries.

Les peces exposades, no poden recolzar-se en els murs, en els quals no és permès de clavar claus o penjar res ni tampoc de fer cap mena de pintada.
És permès l’ús  del sòl com a suport, sempre i quan no s’usin materials o elements que puguin malmetre el paviment.

No és permès de fumar dins la cel·la del Temple ni de fer foc en el recinte.

En el jardí no és permès de clavar claus en els murs i en les columnes ni tampoc de fer-hi pintades de cap mena.

El TEMPLE ROMÀ, actualment, no disposa d’itinerari adaptat per al seu accés ni de serveis de lavabos i vàters.

Els que demanin el TEMPLE ROMÀ per alguna activitat determinada, podran contractar, al seu càrrec, la infraestructura necessària i de la qual no disposi el Patronat, sempre i quan no es tracti d’elements que puguin malmetre les instal·lacions  i sobretot danyar el conjunt arquitectònic.

Qualsevol infraestructura o equipament que s’hi instal·li,  cal retirar-los en  finalitzar l’acte, i si en un termini màxim de 30 dies, no s’ha retirat tot el material que han portat al Temple Romà, els propietaris / promotors no tindran dret a reclamar.

Per realitzar qualsevol activitat al Temple Romà, cal emplenar el formulari de sol·licitud que implica l’acceptació d’aquesta normativa.

Els interessats a exposar les seves obres, en l'àmbit del programa anual d'exposicions, han de contactar amb el vocal responsable de les exposicions enviant un correu a exposicions@patronatestudisosonnecs.cat

TARIFA
La tarifa general pel lloguer de l’espai per un acte és de 100€ fins a dues hores. A partir de la tercera hora, hi ha un preu lineal de 60€/hora.
Els Socis, amb una antiguitat mínima de 2 anys, tenen dret a un descompte del 20%.

Consulteu la tarifa per la cel·lebració de congressos, jornades o altres actes acadèmics.

 

FORMULARI 

            * Camps obligatoris

 

El camp "Entitat" és obligatori
El camp "CIF" és obligatori
El camp "Nom i Cognoms" és obligatori
El camp "NIF" és obligatori
El camp "Telèfon" és obligatori
Posa una adreça de correu vàlida
El camp "Activitat" és obligatori
El camp "Data" és obligatori
El camp "Horari" és obligatori
El camp "Descripció Activitat" és obligatori
El camp "Més informació" és obligatori
El camp "Necessitats (nº cadires, taules, micros, projector, ordinador, altres)" és obligatori
La opció "He llegit i accepto la normativa d’ús" és obligatoria
El camp "Vic, a (data)" és obligatori

 

Adreça

Pare Xifré s/n 08500 Vic

Apartat de Correus 43

Comparteix el contingut

©Patronat d'Estudis Osonencs - Tots els drets reservats