Què és el Patronat?

Patronat d'Estudis Osonencs

El Patronat d'Estudis Osonencs és una societat acadèmica fundada a Vic el 1952 que continua la tradició cultural de la ciutat de Vic i la comarca d'Osona, impulsada anteriorment pel Círcol Literari de Vic, creat el 1860, o la Societat Arqueològica constituïda el 1882.
En reconeixement d'aquesta tasca, l'any 2008 la Generalitat de Catalunya va concedir al Patronat d'Estudis Osonencs el Premi Nacional de Cultura en la seva modalitat de Patrimoni Cultural.
El web us permetrà conèixer la nostra entitat, les seves activitats i les seves publicacions.


Missió: L’Associació té com a finalitats institucionals fomentar, propulsar, orientar i coordinar la investigació científica; conrear les arts i les lletres; protegir el patrimoni cultural, artístic i monumental de la comarca d’Osona i la promoció dels valors humanístics en general, amb preferència els de la comarca d’Osona i, especialment, de Vic.

L'actuació del Patronat es concreta en l'organització d'actes culturals i la publicació d'estudis. Aquestes activitats es canalitzen a través de les diferents Seccions que conformen el seu Consell d'Estudis i que es corresponen amb les diferents disciplines científiques i humanístiques, i a través de Vocalies amb funcions específiques.

Visió: Promoure la cultura, les arts i els valors humans, compartint-los i implicant a totes les persones, entitats i institucions.


 

 

 
Temple Romà

Seu del Patronat

El Patronat té la seva seu al Temple Romà de Vic, del qual és propietari, com ho és també de dos altres indrets emblemàtics: l'església romànica de Sant Esteve de Vinyoles, de la qual fou vicari Jacint Verdaguer, i la Font del Desmai, lloc vinculat també a Verdaguer, a l'Esbart de Vic i a la Renaixença.

El Patronat és una entitat integrada dins la vida de la comarca, d'on són la major part dels seus socis, i compta dins la seva Junta amb representants d'algunes de les principals institucions públiques i privades (Consell Comarcal, Universitat de Vic, Ajuntament de Vic, Museu, Arxiu i Biblioteca Episcopals, Amics dels Museus d'Osona). Alhora, en la seva vocació de col·laboració amb centres homòlegs, el Patronat està adherit a la Coordinadora de Centres d'Estudi de Parla Catalana i té establerts nombrosos acords d'intercanvi nacionals i internacionals.


 
El Patronat d'Estudis Osonencs es regeix per uns Estatuts aprovats per l'Assemblea General de l'Associació.

Aquí els podeu consultar.


 

 

 

Com arribar-hi

 
Temple Romà

Òrgans de govern

Assemblea General, la Junta Rectora i el Consell d’Estudis regeixen i governen l’Associació.

L'Assemblea General està formada per tots els socis de L’Associació (honoraris, protectors i numeraris). Cadascun té veu i un vot.

L’Assemblea pot reunir-se en sessions ordinàries i extraordinàries.
1).- Sessió Ordinària.
Se celebra cada any el dia que determini la Junta Rectora, dins del primer trimestre de l’any. En aquesta sessió es donen a conèixer i se sotmeten a aprovació:
-Els comptes anuals de l’exercici anterior.
-El pressupost per l’anualitat corrent.
-La gestió dels òrgans de govern.
A més, s’hi presenten els projectes en curs i previstos, i s’hi acorda, en el seu cas, la renovació, cessament i nomenament de càrrecs dels òrgans de govern.
2).- Sessió Extraordinària.
Se celebra per decisió de la Junta Rectora, el Consell d’Estudis o per petició del 5% del nombre total d’associats de l’entitat, com a mínim.
En aquest últim cas, la petició ha d’incloure les propostes i punts que cal sotmetre a votació, i la sessió s’ha de celebrar dins del termini de 30 dies des de la sol·licitud de celebració de sessió.

La Junta Rectora: Els membres de la Junta Rectora han de ser associats, han de tenir capacitat per exercir llurs drets socials i han d’exercir llurs funcions amb la diligència d’un bon administrador, d’acord amb la llei i els estatuts, i servir el càrrec amb lleialtat a l’associació, actuant sempre en benefici de l’associació.


Composició de la Junta Rectora. 
La Junta Rectora, a la qual correspon la representació i gestió económica, administrativa i científica de l’Associació, està formada per un mínim d’11 i un màxim de 30 membres:

a) President, secretari i tresorer
- El president exerceix la representació del Patronat, en presideix tots els actes, convoca les reunions de la Junta Rectora, n’executa els seus acords i n’ordena els pagaments.
- El secretari coordina la gestió de l´entitat, en porta i en custodia la documentació, i en redacta les actes i els altres documents.
- El tresorer custodia els fons econòmics del Patronat, en gestiona els cobraments i els pagaments i en porta la comptabilitat.

b) Vicepresident
- N’ocupa el càrrec el degà del Consell d’Estudis.
Substitueix el president tantes vegades com calgui.

c) Vocals per entitats
-El director del Museu Episcopal.
-El director de la Biblioteca Episcopal.
-El president de l’Agrupació d’Amics dels Museus d’Osona.
-Un representant del Consell Comarcal d’Osona.
-Un representant de l’Ajuntament de Vic.
-Un representant de la Universitat de Vic.

d)  Vocals per elecció
Els vocals per elecció desenvolupen aquelles activitats que, en l’àmbit de la vocalia per la qual hagin estat escollits, ajudin a dur a terme les finalitats de l’entitat.
Els vocals per elecció són:
- Vocal-Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC).
- Vocal-Relacions institucionals.
- Vocal-Patrimoni i Protecció de Monuments.
- Vocal-Assessor de Publicacions.
- Vocal-Exposicions.
- Vocal-Gestió Temple Romà.
La creació i supressió de vocalies correspon a l’Assemblea, a proposta de la Junta Rectora.
Les vocalies poden organitzar-se internament amb normativa pròpia aprovada prèviament per la Junta Rectora.

e)  Membres del Consell d’Estudis
- Els Directors de cadascuna de les Seccions del Consell d’Estudis.
- El Secretari d’estudis.

El Consell d'Estudis: Correspon al Consell d’Estudis la direcció de les activitats científiques i culturals de l’Associació, així com la direcció de les seves publicacions, podent-se valdre en tot moment de col·laboradors externs a l’Associació per portar a terme aquestes funcions.

El Consell d’Estudis està dividit en seccions, cadascuna de les quals està coordinada per un director que promou els treballs i estudis corresponents a la seva especialitat.
Actualment, les seccions constituïdes són: Ciències, Història i Sociologia de la Ciència, Música, Història, Arqueologia, Geografia, Patrimoni Natural, Art, Filosofia, Folklore, Llengua, Bibliografia i Literatura.
A proposta de la Junta Rectora, l’Assemblea General pot dissoldre, crear, refondre o desdoblar seccions.
Poden formar part de cadascuna de les seccions, aquells associats que així ho demanin i que siguin admesos pel mateix Consell d’Estudis.


 

 

 

Vista interior de l'església romànica de Sant Esteve a Vinyoles

 


Esglèsia Romànica de Vinyoles

 

Adreça

Pare Xifré s/n 08500 Vic

Apartat de Correus 43

Comparteix el contingut

©Patronat d'Estudis Osonencs - Tots els drets reservats