Premi Plana de Vic

Presentació

Des del seu inici, l’any 1952, el Patronat d’Estudis Osonencs va convocar de manera puntual premis que tenien la funció de promoure la recerca.

A partir de 1967 es va concedir de manera estable la Beca Plana de Vic, que es va lliurar de forma ininterrompuda fins el 1986. Ja el desembre del 1985, però especialment al llarg de 1986, la Junta va debatre la conveniència de canviar el format i convertir-la en un premi a un treball elaborat. L’Assemblea General de 28 de març de 1987 va assumir aquesta propost
a.


PREMI PLANA DE VIC

El Patronat d’Estudis Osonencs convoca des de 1987 i amb periodicitat anual el Premi Plana de Vic. Amb els anys ha passat per diferents etapes, però ha mantingut sempre la finalitat inicial: fomentar la realització d’estudis d’interès per a la comarca d’Osona i premiar-ne el millor.

Des dels seus orígens ha comptat amb la col·laboració de Caixa Manlleu; a partir de l’any 2013 i fins al dia d’avui, la seva hereva, la Fundació Antiga Caixa Manlleu continua donant-hi suport.
L’edició de 2023 inicia una nova etapa d’impuls al premi: a més de l’aportació econòmica de 3.000 euros a la persona guardonada, es publicarà l’obra.

Dotat amb 3.000 euros per al guardonat i la publicació de l’obra. Atorgat al millor estudi, de qualsevol àmbit de les ciències i de les humanitats, d’interès per a la comarca d’Oson


 

 

Relació de treballs premiats

2023 - Miquel Mirambell Abancó. Qui és la núvia pintada pel taller dels Gascó al costat d’un moro en una caixa conservada al MEV Museu d’Art Medieval?.

2022 - Biel Soriano Elias. Aproximació a la circulació de béns en la primera edat de ferro (s. VIII-VI  ANE): El cas de les conques fluvials del Llobregat - Cardener i el Mig Ter.

2021 - Declarat desert

2020 - Carles Raurell i Vidal. Gabriel Torrent de la Goula, Trucafort. Lo més gran bandoler de Catalunya (c.1588-1616).

2019 - Xevi Camprubí i Pla. L'educació dels minyons de Vic i comarca a l'època Moderna.

2018 - Francesc Roma Casanovas, Abarracats. La pesta de 1650 – 1654 a la Muntanya Catalana de Girona a Manresa. Publicat el 2019 per editorial Oliveras (Olot), amb el suport del Patronat d'Estudis Osonencs.

2017 - Irene Abril Vilamala, Art per a la devoció. Fer retaules al Bisbat de Vic en el context de la Reforma Catòlica (1568- ca 1600).

2016 - Francesc Roma Casanovas - Eloi Font Pérez, Molins del Collsacabra. Història i inventari. Publicat per Cossetània el 2018 amb el suport del Patronat d'Estudis Osonencs i els ajuntaments de l'Esquirol, Rupit i Tavertet.

2015 - Jordi Gibert Rebull, Arqueologia de la primera Edat mitjana a la Catalunya Central (segles V-VIII): establiments productors, necrópolis i centres de poder.

2014 - Maria Mercader Vila, L’herbari de l’antic gabinet de ciències naturals del seminari de Vic.

2013 - Aleix Catasús Oliart, El Jove Pericas. Crònica del noucentisme a Vic. Publicat, ampliat, com Volum 31 de la sèrie Monografies (2016).

2012 - Carles Martorell Gendra, Estudi de la población d’aufrany (Neophron percnopterus) a Osona i a la Catalunya Central.

2011 - Francesc Roma Casanovas, La revolta dels aprenents. Industrialització i relacions sociolaborals a Osona 1750-1900.

2010 - Declarat desert.

2009 - Núria Mata i Vinyets, Persones i paisatges. Punts de trobada de migrants i no migrants. Publicat per l’autora el 2015 a www.seebook.eu.

2008.- Jordi Vigué Ruaix – Josep Ylla Ullastre, Estudi faunístic del parc del castell de Montesquiu.

2007 - Joan Valero Molina, El retaule major de la catedral de Vic.

2006 - Martí Rodríguez i Franch, Els ocells d’Osona: revisió i actualització.

2005 - Esther Farrés, La repressió franquista a Vic 1939-1945. Publicat a la sèrie Osona a la butxaca, núm. 26.

2004 - Eva Matavaques, Avaluació dels recursos hídrics de la conca de la Riera de Les Gorgues. Publicat a la revista Ausa, núm. 155.

2003.-Oriol Amblàs, De l’enclusa a la llar: Ferreries medievals a Osona entre els segles XIII i XIV. Anàlisi d’un cas concret: funcionament i organització d’una ferreria del segle XIII al poblat medieval de l’Esquerda (Roda de Ter, Osona).

2002 - Declarat desert.

2001 - Carles Puigferrat, La parròquia de Sant Julià de Vilatorta després de la pesta de 1348. Publicat a la Sèrie Monografies, número 24.

2000 - Miquel Erra. El potencial de contaminació atmosfèrica a la Plana de Vic.

1999 - Declarat desert.

1998 - d’Anna Fuster i Muñoz, Avaluació de la contaminació per purins a la conca de la riera de Sorreigs (Osona).

1997 - Miquel Mirambell i Abancó, El taller dels Gascó i la pintura de la primera meitat del segle XVI a Vic. Publicat a la sèrie Monografies, núm. 22 (2002)

1996 - Marc Ordeix i Jordi Camprodon, Vertebrats d’Osona.

1995 - (ofert al millor audiovisual sobre “Ausa i el seu Temple Romà”). Atorgat a Jordi Crusats, Francesc Jiménez i Vicenç Pascual.

1994 - Declarat desert. Accèssit Joaquim Coll per Entre Vic i Barcelona: els anys joves de Narcís Verdaguer i Callís (1862-1918).

1993 - Grup Meganeura, representat per Joan Mercader i Boixaderas, Els odonats de la comarca d’Osona.

1992 - Declarat desert.

1991 - Josep Casanovas, Quan les campanes van emmudir. Publicat a la col·lecció Osona a la Butxaca.

1990 - Carme Casas, Estudi tipològic i ecològic dels prats de la Plana de Vic.

1989 - Pere Ferrés. Fonts històriques del “Colom” de Jacint Verdaguer.[1]

1987 - Juli Pérez Cámara, El grup “Els 8” de Vic.


 

 

Bases. Convocatòria de l'any 2024

Bases en format pdf

1. Els treballs aspirants al premi poden consistir en recerques específiques, monografies, biografies, etc., de qualsevol àmbit del saber, relacionades amb el territori d’Osona. Hauran de ser inèdits, redactats en català, i tenir una extensió mínima de 50 pàgines, amb un màxim indicatiu de 200 pàgines de 2.100 caràcters (inclosos els espais), que podrà ser superat quan el plantejament del treball ho requereixi. Les obres es podran signar amb pseudònim.

2. No podran premiar-se treballs dels quals s’hagi publicat un resum o un capítol que sobrepassi la setena part de la seva extensió o que inclogui les principals dades i conclusions del treball, en edició de caràcter comercial o de difusió, sigui física o digital, inclosos canals telemàtics i xarxes socials. No es considerarà impediment, en el cas de treballs acadèmics, que l’estudi sigui accessible per normativa acadèmica en portals específics

3. Cada aspirant haurà de presentar un exemplar imprès del treball amb què aspiri al premi i un exemplar en suport informàtic (USB o CD) en format pdf o equivalent que pot ser lliurat en un suport físic o pot ser tramès per correu electrònic a l’adreça info@patronatestudisosonencs.cat. També haurà de presentar una plica tancada en què constin el nom i els cognoms, el domicili actual, el telèfon i l’adreça electrònica. En el cas de tractar-se d’un treball col·lectiu a la plica hi hauran de constar les dades d’una persona de contacte.

4. Cada aspirant només podrà presentar un treball en una mateixa convocatòria.

5. El Patronat conservarà les obres presentades, a efectes d’arxiu, amb el compromís de no posar-les a consulta pública sense el permís de la persona que hagi presentat el treball.

6. L’exemplar imprès dels treballs aspirants i la plica hauran de ser presentats, o tramesos per correu certificat, a la Secretaria del Patronat (Biblioteca Episcopal, carrer Santa Maria, núm. 1, 08500 Vic; horari: dies laborables de 16 a 20 h i dissabtes de 10 a 13 h i de 16 a 20 h). El termini de presentació finalitza el dia 15 de setembre de 2024.

7. El jurat es compondrà d’un president, tres vocals i un secretari, tots els quals hauran de tenir el títol de doctor, màster, llicenciat o graduat, i seran nomenats per la Junta Rectora del Patronat, a proposta del Consell d’Estudis.
El degà/na del Consell d’Estudis tindrà accés a la identitat dels aspirants que hagin presentat el treball sota pseudònim i vetllarà perquè es constitueixi un jurat imparcial, i la composició del jurat es farà pública quan es faci públic el seu veredicte.

8. El jurat podrà excloure els treballs que segons el seu criteri no compleixin els requisits d’extensió establerts en la base número 1, i avaluarà els treballs tenint en compte la temàtica, la metodologia i la rellevància i idoneïtat per a formar part d’una nova col·lecció destinada a publicar les obres premiades.

9. El jurat actuarà d’acord amb els mètodes o procediments que cregui convenients i, si ho creu oportú, podrà fins i tot no atorgar el premi. Cada membre del jurat tindrà dret a un vot.
El veredicte serà ferm i inapel·lable, i serà comunicat a la Junta Rectora del Patronat abans del dia fixat per a la Festa Anual.

10. El premi serà indivisible i es farà públic en el transcurs de l’acte acadèmic de la Festa Anual del Patronat d’Estudis Osonencs.

11. L’import íntegre del premi serà lliurat en el moment de la seva adjudicació. S’aplicaran les retencions al pagament segons la normativa fiscal vigent.

12. La propietat de l’obra premiada serà de l’autor/a. L’acceptació del premi, però, comporta la cessió al Patronat dels drets de publicació d’una primera edició de l’obra. La publicació del treball premiat es portarà a terme en el curs de l’any següent a la concessió del premi, tot i que aquest termini podrà ser prorrogat si a criteri del jurat s’aconsella introduir-hi modificacions, o si les característiques del treball condicionen aspectes tècnics de l’edició.

13. L’autor/a del treball premiat quedarà exclòs d’ulteriors convocatòries del premi.

14. El fet de concórrer a la convocatòria pressuposa el coneixement i l’acceptació d’aquestes bases.

 

 

Adreça

Pare Xifré s/n 08500 Vic

Apartat de Correus 43

Comparteix el contingut

©Patronat d'Estudis Osonencs - Tots els drets reservats