Premi Plana de Vic

Presentació


Des del seu inici el Patronat d’Estudis Osonencs va convocar de manera puntual premis que tenien la funció de promoure la recerca. A partir de 1967 es va concedir de manera estable la Beca Plana de Vic, que es va lliurar de forma ininterrompuda fins el 1986. Ja el desembre del 1985, però especialment al llarg de 1986, la Junta va debatre la conveniència de canviar el format i convertir-la en un premi a un treball elaborat. L’Assemblea General de 28 de març de 1987 va assumir aquesta proposta i es va convocar el premi, amb la col·laboració de Caixa de Manlleu i Ajuntament de Vic, amb una dotació de 250.000 pessetes. El 2002 amb l’entrada de l’euro la dotació va passar a ser de 1.500 euros, que en l’edició de 2003 es va incrementar a 2.000. El 2006 la dotació va passar a 4.000 euros. A partir de 2011 el patrocinador va ser Unnim Obra Social. Finalment, el 2012 es fixa la dotació en 3.000 euros i el 2013 el patrocinador passa a ser Fundació Antiga Caixa Manlleu.

El Premi Plana de Vic és ofert al millor estudi d'interés per a la comarca d'Osona dels que es presenten a cada convocatòria.


 

 

Relació de treballs premiats

2021 - Declarat desert

2020 - Carles Raurell i Vidal. Gabriel Torrent de la Goula, Trucafort. Lo més gran bandoler de Catalunya (c.1588-1616).


2019 - Xevi Camprubí i Pla. L'educació dels minyons de Vic i comarca a l'època Moderna.

2018 - Francesc Roma Casanovas, Abarracats. La pesta de 1650 – 1654 a la Muntanya Catalana de Girona a Manresa. Publicat el 2019 per editorial Oliveras (Olot), amb el suport del Patronat d'Estudis Osonencs.

2017 - Irene Abril Vilamala, Art per a la devoció. Fer retaules al Bisbat de Vic en el context de la Reforma Catòlica (1568- ca 1600).

2016 - Francesc Roma Casanovas - Eloi Font Pérez, Molins del Collsacabra. Història i inventari. Publicat per Cossetània el 2018 amb el suport del Patronat d'Estudis Osonencs i els ajuntaments de l'Esquirol, Rupit i Tavertet.

2015 - Jordi Gibert Rebull, Arqueologia de la primera Edat mitjana a la Catalunya Central (segles V-VIII): establiments productors, necrópolis i centres de poder.

2014 - Maria Mercader Vila, L’herbari de l’antic gabinet de ciències naturals del seminari de Vic.

2013 - Aleix Catasús Oliart, El Jove Pericas. Crònica del noucentisme a Vic. Publicat, ampliat, com Volum 31 de la sèrie Monografies (2016).

2012 - Carles Martorell Gendra, Estudi de la población d’aufrany (Neophron percnopterus) a Osona i a la Catalunya Central.

2011 - Francesc Roma Casanovas, La revolta dels aprenents. Industrialització i relacions sociolaborals a Osona 1750-1900.

2010 - Declarat desert.

2009 - Núria Mata i Vinyets, Persones i paisatges. Punts de trobada de migrants i no migrants. Publicat per l’autora el 2015 a www.seebook.eu.

2008.- Jordi Vigué Ruaix – Josep Ylla Ullastre, Estudi faunístic del parc del castell de Montesquiu.

2007 - Joan Valero Molina, El retaule major de la catedral de Vic.

2006 - Martí Rodríguez i Franch, Els ocells d’Osona: revisió i actualització.

2005 - Esther Farrés, La repressió franquista a Vic 1939-1945. Publicat a la sèrie Osona a la butxaca, núm. 26.

2004 - Eva Matavaques, Avaluació dels recursos hídrics de la conca de la Riera de Les Gorgues. Publicat a la revista Ausa, núm. 155.

2003.-Oriol Amblàs, De l’enclusa a la llar: Ferreries medievals a Osona entre els segles XIII i XIV. Anàlisi d’un cas concret: funcionament i organització d’una ferreria del segle XIII al poblat medieval de l’Esquerda (Roda de Ter, Osona).

2002 - Declarat desert.

2001 - Carles Puigferrat, La parròquia de Sant Julià de Vilatorta després de la pesta de 1348. Publicat a la Sèrie Monografies, número 24.

2000 - Miquel Erra. El potencial de contaminació atmosfèrica a la Plana de Vic.

1999 - Declarat desert.

1998 - d’Anna Fuster i Muñoz, Avaluació de la contaminació per purins a la conca de la riera de Sorreigs (Osona).

1997 - Miquel Mirambell i Abancó, El taller dels Gascó i la pintura de la primera meitat del segle XVI a Vic. Publicat a la sèrie Monografies, núm. 22 (2002)

1996 - Marc Ordeix i Jordi Camprodon, Vertebrats d’Osona.

1995 - (ofert al millor audiovisual sobre “Ausa i el seu Temple Romà”). Atorgat a Jordi Crusats, Francesc Jiménez i Vicenç Pascual.

1994 - Declarat desert. Accèssit Joaquim Coll per Entre Vic i Barcelona: els anys joves de Narcís Verdaguer i Callís (1862-1918).

1993 - Grup Meganeura, representat per Joan Mercader i Boixaderas, Els odonats de la comarca d’Osona.

1992 - Declarat desert.

1991 - Josep Casanovas, Quan les campanes van emmudir. Publicat a la col·lecció Osona a la Butxaca.

1990 - Carme Casas, Estudi tipològic i ecològic dels prats de la Plana de Vic.

1989 - Pere Ferrés. Fonts històriques del “Colom” de Jacint Verdaguer.[1]

1987 - Juli Pérez Cámara, El grup “Els 8” de Vic.


 

 

Bases. Convocatòria de l'any 2022

Bases en format pdf

 1.  Els treballs aspirants al premi hauran de ser inèdits, redactats en català, i tenir un mínim de 75 i un màxim de 200 pàgines de 2.100 caràcters (inclosos els espais).
Les obres se signaran amb pseudònim.

2.  No podran premiar-se treballs dels quals s’hagi publicat un resum o un capítol que sobrepassi la setena part de la seva extensió.

3.  Es valoraran especialment aquelles obres que, per les seves característiques, siguin adequades per a la publicació en alguna de les sèries bibliogràfiques que edita el Patronat.

4.  Cada aspirant haurà de presentar un exemplar imprès del treball amb què aspiri al premi i un exemplar en suport informàtic (USB o CD) en format pdf o equivalent. També haurà de presentar una plica tancada en què constin el nom i els cognoms, el domicili actual, el telèfon i l’adreça electrònica. En el cas de tractar-se d’un treball col·lectiu a la plica hi hauran de constar les dades d’una persona de contacte.

5.  Cada aspirant només podrà presentar un treball en una mateixa convocatòria.

6.  El Patronat conservarà les obres presentades, a efectes d’arxiu, amb el compromís de no posar-les a consulta pública sense el permís de l’autor/a

7.  Els treballs aspirants i els documents hauran de ser presentats, o tramesos per correu certificat, a la Secretaria del Patronat (Biblioteca Episcopal, carrer Santa Maria, núm. 1, 08500 Vic; horari: dies laborables de 16 a 20 h i dissabtes de 10 a 13 h i de 16 a 20 h). El termini de presentació finalitza el dia 15 de setembre de 2022.

8.  El jurat es compondrà d’un president, tres vocals i un secretari, tots els quals hauran de tenir el títol de doctor, màster, llicenciat o graduat, i seran nomenats per la Junta Rectora del Patronat, a proposta del Consell d’Estudis.
El degà del Consell d’Estudis tindrà accés a la identitat dels aspirants i vetllarà perquè es constitueixi un jurat imparcial.

9.  El jurat actuarà d’acord amb els mètodes o procediments que cregui convenients i, si ho creu oportú, podrà fins i tot no atorgar el premi. Cada membre del jurat tindrà dret a un vot.
El veredicte serà ferm i inapel·lable, i serà comunicat a la Junta Rectora del Patronat abans del dia fixat per a la Festa Anual.

10.  El premi serà indivisible i es farà públic en el transcurs de l’acte acadèmic de la Festa Anual del Patronat d’Estudis Osonencs.
L'autor/a del treball premiat rebrà l’import íntegre en el moment de la seva adjudicació. S’aplicaran les retencions al pagament segons la normativa fiscal vigent.

11.  
L'autor/a del treball premiat quedarà exclòs d’ulteriors convocatòries del premi.

12.  La propietat de l’obra premiada serà de l’autor/a. L’acceptació del premi, però, comporta la cessió al Patronat dels drets de publicació d’una primera edició de l’obra. No obstant això, si en el termini de tres anys l’obra no ha estat publicada o no es troba en curs de publicació, l’autor/a podrà editar-la pel seu compte, però estarà obligat a comunicar-ho al Patronat abans de començar-ne la impressió, haurà de fer constar les circumstàncies del premi en l’edició que se’n faci i, un cop publicada, haurà de lliurar-ne cinc exemplars al Patronat.

13.  El fet de concórrer a la convocatòria pressuposa el coneixement i l’acceptació d’aquestes bases.

 

 

Adreça

Pare Xifré s/n 08500 Vic

Apartat de Correus 43

Comparteix el contingut

©Patronat d'Estudis Osonencs - Tots els drets reservats