Premi Plana Vic Jove

Institució Puig-Porret

Presentació

El Premi Plana de Vic Jove, convocat per primera vegada l'any 2013, té com a objectiu potenciar, distingir i visibilitzar els estudis realitzats en el marc del treball de recerca de batxillerat.

Són els centres els que poden seleccionar els treballs que consideren adequats per a presentar al Premi, i la dotació (1.000€) es reparteix al 50% entre l'autor/a del treball i el propi centre.

El premi es convoca amb el suport de la Fundació Puig-Porret.

 

 

Relació de treballs premiats


2018 - Premi concedit ex aequo als treballs: Projecte d'organització energètica dels edificis municipals de la comarca d'Osona, d'Enric Pous Rossinyol, de l'Institut de Vic, i Les dones marroquines en la societat vigatana, de Yasmina Bentri Bajia, de l'Institut la Plana.

2017Aquells bàrbars d'Osona. Estudi sobre el territori i el poblament dels antics ausetans. Autor: Pau Canudas Grabolosa. INS Antoni Pous i Argila (Manlleu).

2016 - La mirada femenina de la postguerra a Manlleu. Autora: Bruna Maneja Juvanteny. La Salle Manlleu.

2015 - Aplicació d'un estudi dendroclimàtic:Aproximació a la reconstrucció del registre meteorològic de Sant Julià de Vilatorta per mitjà d’un estudi dendroclimàtic. Autor: Martí Catalán Franquesa. Institut Jaume Callís (Vic).

2014 Embotits, engolint la nostra salut. Relació entre els hàbits alimentaris  i els lípids sanguinis a Osona. Autora: Marta Vilademunt Alcaide. Col·legi Sant Miquel (Vic).

2013 - La mortalitat infantil a Vic (1841-1871). Autora: Anna de Rocafiguera i Montanyà. Col·legi Sant Miquel (Vic).


 

 

Bases. Convocatòria de l'any 2019


El Patronat d’Estudis Osonencs convoca el Premi Plana de Vic Jove, dotat amb 1.000 €, per tal de premiar el millor treball de recerca de batxillerat d’interès per a la comarca d’Osona.

Bases en format pdf


1. Hi poden optar tots els treballs de recerca de batxillerat elaborats per alumnes dels centres educatius de l’àmbit lingüístic català.

2. Els treballs aspirants al premi han de ser inèdits, fruit de la recerca individual o col·lectiva. Els treballs poden pertànyer a qualsevol disciplina i el contingut ha de ser d’interès específic per a la comarca d’Osona.

3. Els treballs han de ser redactats en català i han de tenir un mínim de 50 pàgines i un màxim de 100 pàgines de 2.100 caràcters (inclosos els espais), sense comptar les il·lustracions i l’apèndix, si n’hi ha.

4. Les obres han d’anar signades amb pseudònim.

5. De cada treball aspirant cal presentar-ne un exemplar imprès i un en format electrònic. Els treballs han d’anar acompanyats d’una plica tancada en què constin el nom i els cognoms de l’autor/a, el domicili actual, el telèfon i l’adreça electrònica, i el nom i els cognoms del tutor/a del treball de recerca i el nom del centre d’ensenyament. En el cas que es tracti d’un treball col·lectiu, a la plica hi hauran de constar les dades d’un representant del grup.

6. Al treball s’hi ha d’adjuntar una síntesi d’un mínim de 5.000 caràcters i un màxim de 10.000 (inclosos els espais), on constin els objectius, la metodologia, els resultats i les conclusions de la recerca.

7. Els treballs els han de presentar els centres d’ensenyament amb una carta signada per la Direcció que certifiqui que els treballs de recerca han estat escollits entre tots els que s’han presentat en l’any acadèmic en curs.

8. Cada centre d’ensenyament pot presentar un màxim de tres treballs.

9. Els treballs aspirants i els documents han de ser pr.esentats o tramesos per correu certificat a la secretaria del Patronat (Biblioteca Episcopal, carrer de Santa Maria, núm. 1, 08500 Vic; horari: dies laborables de 16 a 20 h). El termini de presentació finalitza el dia 31 de maig de 2019.

10. El jurat es compondrà de tres persones que han de te.nir títol de doctor, màster, llicenciat o graduat, i serà nomenat per la Junta Rectora del Patronat a proposta del Consell d’Estudis. El degà del Consell d’Estudis tindrà accés a la identitat dels aspirants i vetllarà perquè es constitueixi un jurat imparcial. El jurat actuarà d’acord amb els mètodes o procediments que cregui convenients i, si ho creu oportú, podrà fins i tot no atorgar el premi. Cada membre del jurat tindrà dret a un vot. El veredicte serà ferm i inapel·lable, i serà comunicat a la Junta Rectora del Patronat abans del dia fixat per a la Festa Anual.

11. El premi serà indivisible i el veredicte es farà públic en el transcurs de l’acte acadèmic de la Festa Anual del Patronat d’Estudis Osonencs.

12. El premi té una dotació de 1.000 euros (50 % per a l’autor o autors del treball i 50 % per al centre d’ensenyament) i es lliurarà al/s responsable/s del treball premiat l’import íntegre del premi (deduïda la corresponent retenció fiscal) en fer-se públic el veredicte.

13. El centre d’ensenyament i l’alumne/a o els/les alumnes premiats/des rebran gratuïtament els dos números de la revista Ausa corresponents a l’any en curs.

14. La propietat de l’obra premiada és de l’autor o autors. L’acceptació del premi comporta la cessió dels drets de publicació d’una primera edició de l’obra al Patronat. No obstant això, si en el termini d’un any l’obra (el treball sencer o una part) no ha estat publicada o no es troba en curs de publicació, l’autor podrà editar-la pel seu compte, però haurà de comunicar-ho al Patronat abans de començar-ne la impressió i hi haurà de fer constar les circumstàncies del premi. Un cop publicada, haurà de lliurar-ne cinc exemplars al Patronat.

15. El Patronat es quedarà l’exemplar de l’obra pre.miada i podrà publicar-ne la síntesi al seu web. Els exemplars dels treballs no premiats podran ser recollits pels seus autors durant un període de sis mesos, a partir dels quals el Patronat podrà eliminar-los, o bé conservar-los en el seu arxiu amb el compromís de no posar-los a consulta pública sense el permís de l’autor. El Patronat no té l’obligació de retornar els treballs que no s’hagin recollit dins dels sis mesos següents a la data d’adjudicació del premi.

16. El fet de concórrer a la convocatòria pressuposa el coneixement i l’acceptació d’aquestes bases.

 

 

 

Direcció

Pare Xifré s/n 08500 Vic

Apartat de Correus 43

Comparteix el contingut

©Patronat d'Estudis Osonencs - Tots els drets reservats