Premi Plana Vic Jove

Institució Puig-Porret

Presentació

El Premi Plana de Vic Jove, convocat per primera vegada l'any 2013, té com a objectiu potenciar, distingir i visibilitzar els estudis realitzats en el marc del treball de recerca de batxillerat.

Són els centres els que poden seleccionar els treballs que consideren adequats per a presentar al Premi, i la dotació (1.000€) es reparteix al 50% entre l'autor/a del treball i el propi centre.

El premi es convoca amb el suport de la Fundació Puig-Porret.

 

 

Relació de treballs premiats

2022 - Matemàtiques i astronomia: Desenvolupament d'una simulació per calcular l'hora i el lloc de la sortida i la posta de Sol en un perfil topogràfic localAutora: Aurora Pujol Rial. Institut Jaume Callís (Vic).

2021 - Artur Tatxé, de l'alcaldia a l'exili. Autor: Lluc Oms i Carrera. Institut Jaume Callís (Vic).

2020 - Teoria de grafs i algorismes: Desenvolupament de l’aplicació CAMINS CALLDETENES. Autor: Marçal Comajoan i Cara. Institut Jaume Callís (Vic).

2019 - Conanglell: Recuperació històrica i visual d'una mostra de l'ocupació militar a Catalunya. Autor: Gerard Serrat Panadero. Institut del Voltreganès (Les Masies de Voltregà).

2018 - Premi concedit ex aequo als treballs: Projecte d'organització energètica dels edificis municipals de la comarca d'Osona, d'Enric Pous Rossinyol, de l'Institut de Vic, i Les dones marroquines en la societat vigatana, de Yasmina Bentri Bajia, de l'Institut la Plana (Vic)

2017Aquells bàrbars d'Osona. Estudi sobre el territori i el poblament dels antics ausetans. Autor: Pau Canudas Grabolosa. INS Antoni Pous i Argila (Manlleu).

2016 - La mirada femenina de la postguerra a Manlleu. Autora: Bruna Maneja Juvanteny. La Salle Manlleu.

2015 - Aplicació d'un estudi dendroclimàtic:Aproximació a la reconstrucció del registre meteorològic de Sant Julià de Vilatorta per mitjà d’un estudi dendroclimàtic. Autor: Martí Catalán Franquesa. Institut Jaume Callís (Vic).

2014 Embotits, engolint la nostra salut. Relació entre els hàbits alimentaris  i els lípids sanguinis a Osona. Autora: Marta Vilademunt Alcaide. Col·legi Sant Miquel (Vic).

2013 - La mortalitat infantil a Vic (1841-1871). Autora: Anna de Rocafiguera i Montanyà. Col·legi Sant Miquel (Vic).


 

 

Bases. Convocatòria de l'any 2023


El Patronat d’Estudis Osonencs convoca el Premi Plana de Vic Jove, dotat amb 1.000 €, per tal de premiar el millor treball de recerca de batxillerat d’interès per a la comarca d’Osona.

Bases en format pdf


1. Hi poden optar tots els treballs de recerca de batxillerat elaborats per alumnes dels centres educatius de l’àmbit lingüístic català.

2. Els treballs aspirants al premi han de ser inèdits, fruit de la recerca individual o col·lectiva. Els treballs poden pertànyer a qualsevol disciplina i el contingut ha de ser d’interès específic per a la comarca d’Osona.

3. Els treballs han de ser redactats en català i han de tenir un mínim de 105.000 caràcters i un màxim de 210.000 caràcters (inclosos els espais), equivalents respectivament a un mínim de 50 pàgines i un màxim de 100 pàgines de 2.100 caràcters (inclosos els espais), sense comptar les il·lustracions i l’apèndix, si n’hi ha.

4. Les obres han d’anar signades amb pseudònim.

5. Els treballs aspirants s’han de presentar en format electrònic. Els treballs han d’anar acompanyats d’un document separat en què constin el nom i els cognoms de l’autor/a, el domicili actual, el telèfon i l’adreça electrònica, i el nom i els cognoms del tutor/a del treball de recerca i el nom del centre d’ensenyament. En el cas que es tracti d’un treball col·lectiu, al document hi hauran de constar les dades d’un representant del grup. Aquest document quedarà a disposició de la degana del Consell d’estudis i quedarà desvinculat del treball durant el procés d’avaluació dels treballs per part del Jurat.


6. Al treball s’hi ha d’adjuntar una síntesi d’un mínim de 5.000 caràcters i un màxim de 10.000 (inclosos els espais), on constin els objectius, la metodologia, els resultats i les conclusions de la recerca.

7. Els treballs els han de presentar els centres d’ensenyament amb un document signat per la Direcció que certifiqui que els treballs de recerca han estat escollits entre tots els que s’han presentat en l’any acadèmic en curs.

8. Cada centre d’ensenyament pot presentar un màxim de tres treballs.

9. Els treballs aspirants i els documents complementaris s'han de transmetre a l'adreça info@patronatestudisosonencs.cat. El termini de presentació finalitza a les 24:00 del dia 31 de maig de 2023.

10. El jurat es compondrà de tres persones que han de tenir títol de doctor, màster, llicenciat o graduat, i serà nomenat per la Junta Rectora del Patronat a proposta del Consell d’Estudis. El/la degà/na del Consell d’Estudis tindrà accés a la identitat dels aspirants i vetllarà perquè es constitueixi un jurat imparcial.
El jurat actuarà d’acord amb els mètodes o procediments que cregui convenients i, si ho creu oportú, podrà fins i tot no atorgar el premi. Cada membre del jurat tindrà dret a un vot. El veredicte serà ferm i inapel·lable, i serà comunicat a la Junta Rectora del Patronat abans del dia fixat per a la Festa Anual.

11. El premi serà indivisible i el veredicte es farà públic en el transcurs de l’acte acadèmic de la Festa Anual del Patronat d’Estudis Osonencs.

12. El premi té una dotació de 1.000 euros (50 % per a l’autor o autors del treball i 50 % per al centre d’ensenyament) i es lliurarà al/s responsable/s del treball premiat l’import íntegre del premi (deduïda la corresponent retenció fiscal) en fer-se públic el veredicte.

13. El centre d’ensenyament i l’alumne/a o els/les alumnes premiats/des rebran gratuïtament els dos números de la revista Ausa corresponents a l’any en curs.

14. La propietat de l’obra premiada és de l’autor/a o autors/es. L’acceptació del premi comporta la cessió dels drets de publicació d’una primera edició de l’obra al Patronat. No obstant això, si en el termini d’un any l’obra (el treball sencer o una part) no ha estat publicada o no es troba en curs de publicació, l’autor podrà editar-la pel seu compte, però haurà de comunicar-ho al Patronat abans de començar-ne la impressió i hi haurà de fer constar les circumstàncies del premi. Un cop publicada, haurà de lliurar-ne cinc exemplars al Patronat, si es tracta d'una edició en paper, o, si es tracta d'una edició electrònica, els exemplars o llicències equivalents als cinc exemplars.

15. El Patronat es quedarà l’exemplar de l’obra premiada i podrà publicar-ne la síntesi al seu web. Els exemplars dels treballs no premiats el Patronat podrà eliminar-los, o bé conservar-los en el seu arxiu amb el compromís de no posar-los a consulta pública sense el permís de l’autor/a.

16. El fet de concórrer a la convocatòria pressuposa el coneixement i l’acceptació d’aquestes bases.

 

 

 

Adreça

Pare Xifré s/n 08500 Vic

Apartat de Correus 43

Comparteix el contingut

©Patronat d'Estudis Osonencs - Tots els drets reservats