BASES per a l’adjudicació de les "Obres d’execució del projecte de substitució de la coberta del Temple Romà 2024-2025"

Resum

ANUNCI de les bases per l’adjudicació de les "Obres d’execució del projecte de substitució de la coberta del Temple Romà".  
Avui dia 18 de juny del 2024 s’anuncia la convocatòria de la licitació oberta  simplificada:
 
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Patronat d’Estudis Osonencs
b) Adreça : C/Santa Maria, 1 - 08500, Vic
c) Núm. Telèfon de contacte: 679919735
d) Adreça electrònica: secretaria@patronatestudisosonencs.cat
c) Adreça d’internet: https://www.patronatestudisosonencs.cat
 
2. Objecte del contracte:
b) Tipus de contracte: contracte d’obra
c) Descripció de l'objecte: Les obres a executar de la substitució de la coberta del Temple Romà de Vic. És una obra cofinançada per una subvenció del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i per una subvenció de l’Ajuntament de Vic.
d) Divisió en lots i número de lots/d’unitats:1
e) Admissió de variants: No.
g) Termini d’execució: 8 mesos, a partir de l’1 d’octubre del 2024
h) Admissió de pròrroga: No
 
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert simplificat amb invitació mínima de tres empreses
c) Forma d’adjudicació: Oferta millor relació qualitat-preu
 
4. Informació de caràcter econòmic
a) Pressupost base de licitació: 239.313,69 €, amb 21% d’iva equivalent a 50.255,87€, que suma un pressupost total de licitació de 289.569,56€.
b) Valor estimat del contracte: 239.313,69 €
c) Condicions de finançament i pagament: els treballs es facturaran mensualment i proporcionalment al volum d’obra executada.
d) S’accepta la facturació electrònica: Si.
 
5. Garanties
a) Provisional: No s’exigeix.
b) Definitiva: 5% del preu d’adjudicació (IVA exclòs).
 
6. Condicions de participació

 a) Classificació  empresarial: Grup  K «Especials»
 Subgrup  7 «Restauració de béns immobles històrico-artístics»
 Categoria  2 (categoria actual - RD 773/2015, de 28 d’agost)
 Grup  C (segons RD 1098/2001)
 K «Especials»
 
7. Criteris per a l’adjudicació del contracte
  • La proposta econòmica, amb indicació del preu final. La màxima puntuació 40 punts. La millor proposta econòmica obtindrà la màxima puntuació. A partir d’aquí, es farà una llista de millor a menor proposta i cada posició tindrà 5 punts menys que l’anterior.
  • Relació detallada de les millores, si en proposa. La màxima puntuació 6 punts. Cada millora que es presenti de les citades anteriorment equivaldrà a 2 punts.
  • El cronograma d’execució de l’obra, d’acord amb el planning general. La màxima puntuació 10 punts. Respectant els temps d’inici d’obra plantejats a la clàusula 2, la millor proposta de cronograma obtindrà la màxima puntuació. A partir d’aquí, es farà una llista de millor a menor proposta i cada posició tindrà 1 punt menys que l’anterior.
  • Justificació d’experiència, presentant un llistat d’obres treballades amb catalogació de BCIN els últims 10 anys, el màxim assimilables a l’obra d’aquest projecte. La màxima puntuació 30 punts. El que tingui més experiència en obres treballades en BCIN assimilables a aquesta obra, obtindrà la màxima puntuació. A partir d’aquí, es farà una llista de millor a menor proposta i cada posició tindrà 2 punts menys que l’anterior.
  • Certificat de bona execució de les obres del llistat anterior. La màxima puntuació 14 punts. La millor proposta en número de certificats de bona execució obtindrà la màxima puntuació. A partir d’aquí, es farà una llista de millor a menor proposta i cada posició tindrà 1 punt menys que l’anterior.
 
8. Presentació de les ofertes
a) Presentació de les proposicions: Únicament s’admet la presentació via mail: secretaria@patronatestudisosonencs.cat
b) Data límit de presentació: quaranta-dos (42) dies naturals, des del dia següent a la publicació de l’anunci de licitació al Perfil del contractant.  
c) Documentació que cal presentar: La indicada a la clàusula 16 de les bases
d) Llengües en què s’han de redactar les proposicions: En qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya.
e) Data i hora d’obertura de les proposicions: Es comunicarà via mail.
f) Persones autoritzades a assistir a l'obertura: L'acte d'obertura de les proposicions és públic.
 
Més informació:  Per sol·licitar rebre les bases per l’adjudicació via correu electrònic i demanar la documentació tècnica ompliu el formulari de la pàgina web https://patronatestudisosonencs.cat/ca/ANUNCI-LICITACIO-OBRES 
o, alternativament, contacteu amb secretaria secretaria@patronatestudisosonencs.cat

 

Les empreses interessades poden sol·licitar les bases i la documentació tècnica omplint les dades d'aquest formulari:

 

Formulari sol·licitar bases i documentació tècnica

    * Els camps marcats amb asterisc són obligatoris.

 
El camp "Empresa" és obligatori
El camp "CIF" és obligatori
El camp "Nom i cognoms" és obligatori
El camp "Càrrec" és obligatori
Posa una adreça de correu vàlida
El camp "Telèfon" és obligatori
La opció ". Volem rebre les bases al nostre email" és obligatoria
La opció ". NO" és obligatoria
La opció ". Rebre documentació tècnica" és obligatoria
Aquest camp és obligatori

 

Adreça

Pare Xifré s/n 08500 Vic

Apartat de Correus 43

Comparteix el contingut

©Patronat d'Estudis Osonencs - Tots els drets reservats